Pierwszym elementem naszej oferty jaki proponujemy w związku z RODO jest audyt firmy pod względem przygotowania do spełnienia wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

Sprawdzamy jakie kroki firma wykonała w celu dostosowania się do wymogów rozporządzenia. Jak wygląda obecna dokumentacja wdrożeniowa i czy w ogóle została wykonana. 

Określamy wspólnie z administratorem ( właścicielem firmy ) czy są jakieś braki w procedurach w związku z RODO. Czy poprawnie określono zbiory danych osobowych występujące w firmie. Czy w związku z obecnymi regulacjami konieczne jest powołanie Inspektora Danych Osobowych w firmie. Czy stosowane są klauzule informacyjne zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami. Jak wygląda temat zabezpieczeń danych osobowych. 

Jak widać audyt jest zbieraniem informacji o funkcjonowaniu firmy w kontekście RODO. Musimy poznać procesy przetwarzania danych osobowych w firmie. Wiąże się to z dobrym poznaniem co obecnie dzieje się w organizacji.  Po zebraniu wszystkich informacji przystępujemy do ich analizy. Jest to najbardziej czasochłonna część audytu. 

Bardzo często w trakcie tego procesu tworzą się pytania na które musimy jeszcze znaleźć odpowiedzi. Czy obecnie stosowane procedury i dokumentacja w pełni wyczerpują temat bezpieczeństwa danych. Oczywiście po tej analizie tworzymy wnioski i przedstawiamy je administratorowi. Jeżeli w wyniku analizy dostrzegamy jakieś braki, przedstawiamy propozycje rozwiązań, nasze zalecenia, które mogą pomóc w lepszym dostosowaniu firmy do wymagań rozporządzenia.