Kto musi stosować RODO

Jakie podmioty muszą zastosować się do RODO.

Rozporządzenie nie wskazuje konkretnie na daną grupę podmiotów mających stosować się do nowych przepisów, jednak stanowi, że nowe przepisy o ochronie danych znajdą zastosowanie do podmiotów (zarówno prywatnych jak i publicznych), które zajmują się przetwarzaniem danych osobowych i wobec, których nie zachodzą wyłączenia z art. 2 rozporządzenia.

Z powyższego wynika, że do przepisami RODO nie muszą martwić się oczywiście podmioty, których działalność nie ma nic wspólnego z przetwarzaniem danych osobowych. Warto w tym miejscu zdefiniować pojęcie danych osobowych i przetwarzania bowiem może się okazać, że mimo iż komuś wydaje się, że danych nie przetwarza, to jednak w rzeczywistości ma to miejsce, co wiąże się z obowiązkiem dostosowania do RODO.

dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności imię, nazwisko, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (art. 4 pkt. 1 RODO);
przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, usuwanie, ograniczanie, wykorzystywanie , modyfikowanie (art. 4 pkt. 2 RODO);
Ponadto art. 2 rozporządzenia wprowadza katalog sytuacji i podmiotów, które nie muszą stosować RODO. Tak więc rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych:

w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii;
przez państwa członkowskie w ramach wykonywania działań wchodzących w zakres tytułu V rozdział 2 TUE;
przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze;
przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.
Co należy rozumieć przez czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze? Chodzi tu o czynności, które pozostają bez związku z działalnością zawodową lub handlową. Tak więc może tu chodzić np. o przechowywanie adresów innych osób w celach prywatnych.